Ontwerp de nieuwe kern te inzage

Geschreven door Op 27 mei 2021

De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht en de A2 verrijst met de komst van De Nieuwe
Kern de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. Met 4.500 woningen
rondom een groot stadspark. En 250.000 vierkante meter aan onder andere
kantoren, horeca en de uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 18 mei zowel de
ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern als het Milieu Effect Rapport
(MER) vrijgegeven voor inspraak. Beide documenten liggen vanaf donderdag
27 mei tot en met donderdag 8 juli 2021 digitaal ter inzage op
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denieuwekern.nl.

Van concept- naar ontwerp-structuurvisie

De ontwerp-structuurvisie kwam met veel participatie van betrokkenen en
geïnteresseerden tot stand. De input die zij vorig jaar in het uitgebreide
participatietraject op de concept-structuurvisie gaven, zijn waar mogelijk zoveel
mogelijk verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Zo kwam in het traject onder meer
naar voren dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en starters.
En dat er sprake moet zijn van een goede mix in soorten woningen en dat de
aansluiting naar de omgeving zowel qua bereikbaar als sfeer goed moet zijn.
Bovendien werd extra aandacht gevraagd voor goede, veilige fietspaden en wilden de
participanten in de structuurvisie focus op duurzaamheid en veel groen. Het
participatietraject maakte daarnaast duidelijk dat er een groot draagvlak is voor
ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

Milieu Effect Rapport
Op basis van de concept-structuurvisie is ook een Milieu Effect Rapport (MER)
opgesteld. In dit rapport staat omschreven of en zo ja, welke milieueffecten bepaalde
ontwikkelingen in De Nieuwe Kern hebben. En welke maatregelen er genomen kunnen
worden om de eventuele impact op het milieu te beperken. Het rapport toont aan dat
er vanuit milieuoogpunten geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de voorgenomen
ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de ontwerp-structuurvisie zijn de aanvullingen,
aandachtspunten en te nemen maatregelen uit het MER verwerkt.

‘Aantrekkelijke, groene stadswijk’
“Mede dankzij de inbreng van betrokkenen en geïnteresseerden ligt er een ontwerpstructuurvisie om trots op te zijn. Niet voor niets ontving West8 urban design &
landscape architecture b.v. vorig jaar de prestigieuze ARC20 Stedenbouw Award voor
het plan van De Nieuwe Kern,” benadrukt wethouder Willem Jansen, “in de visie komen
wonen, recreëren, werken, topsport en bedrijvigheid op unieke wijze samen. En
worden stedelijke en dorpse elementen op een bijzondere wijze gecombineerd. Met
veel ruimte voor openbaar groen. De ligging bij Station Duivendrecht zorgt bovendien
voor uitstekende bereikbaarheid per trein, waardoor ingezet kan worden op duurzame
verkeersoplossingen. De Nieuwe Kern vormt daarbij een schakel tussen de omliggende
gebieden, waardoor ook Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel via De Nieuwe Kern
beter met elkaar verbonden worden. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van De
Nieuwe Kern een aantrekkelijke, groene stadswijk te maken waar het voor iedereen fijn
wonen is.”

Van ontwerp- naar definitieve structuurvisie
De ontwerp-structuurvisie en het MER zullen van 27 mei tot en met 8 juli 2021 ter
inzage liggen, waarbij een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om zienswijzen in te
dienen. Na afloop van deze termijn worden de binnengekomen zienswijzen verzameld
en beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Het advies van de
Commissie m.e.r. wordt ook verwerkt. De definitieve structuurvisie met definitieve MER
zal na akkoord van het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de
gemeenteraad, naar huidige verwachting in oktober 2021.

Goede samenwerking
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij de goede samenwerking
tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam,
VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax. Als de besluitvorming volgens
planning verloopt, wordt in 2024 begonnen met de eerste werkzaamheden. In 2026
kunnen dan naar verwachting de eerste bewoners hun intrek nemen in het gebied.
Kijk voor meer informatie op www.denieuwekern.nl.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp