Al 1100 handtekeningen voor behoudt Coherente

Geschreven door Op 17 juni 2023

Nanko Boerma, voorzitter van stichting Coherente, de welzijnsorganisatie van Ouder-Amstel, kon donderdag als inspreker bij de commissie Burger en Bestuur melden dat er op de ‘Petitie tegen bezuiniging op Coherente’ maar liefst 1100 handtekeningen zijn geteld: “En de teller loopt nog elke dag op”, aldus Boerma, één van de twee insprekers tijdens het agendapunt: ‘Bezuiniging op Coherente’. Duidelijk is dat onder commissieleden diverse opvattingen zijn. Leden die de consequenties van de bezuiniging vrezen en leden die dit verantwoord vinden.

WELZIJN 

Aanleiding voor het agendapunt was een eerder verzoek van de Raad aan het College om te bezuinigen in 2024. Vanuit het coalitieakkoord (2022) kwam het voornemen om 75.000 euro per jaar te bezuinigen op het welzijnswerk van Coherente (de helft in 2024 en het gehele bedrag vanaf 2025). Reden voor Coherente om een petitie te starten en in te spreken in het overleg. De eerste inspreker was de heer Jacob van Tol. De spreker vroeg in zijn betoog aandacht voor de positie van ouderen in de gemeente: “Vele ouderen moeten vanwege een geestelijke of lichamelijke handicap een beroep doen op professionals, zij zijn voor activiteiten aangewezen op Coherente. Eenzaamheid is de vijand voor bejaarden”, aldus Van Tol, die de commissieleden opriep om in dialoog te blijven met Coherente in het belang van senioren.

Vele ouderen moeten vanwege een geestelijke of lichamelijke handicap een beroep doen op professionals, zij zijn voor activiteiten aangewezen op Coherente.

Als tweede inspreker verwees Boerma naar het belang van Coherente voor de invulling van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente, of beter: het welzijn van de burgers. “Met 275 vrijwilligers, welke samenwerken en worden aangestuurd door 8 FTE, zijn we een extreem efficiënte organisatie, die in goed overleg met de gemeentelijke organisatie invulling geeft aan het welzijnsbeleid ofwel het welzijn van burgers. Wegvallen van FTE en daarmee ook vrijwilligers is funest voor het welzijnswerk in onze gemeente”. Ander argument van de voorzitter was dat wat je afbreekt niet zo snel weer opbouwt. Boerma: “Met de verwachte toename van (vaak dementerende) ouderen, en de groeiende aandacht voor jeugdzorg, moeten medewerkers en vrijwilligers nu al fors aan de bak. Vanuit de professionals komen nu initiatieven als Co’s Kamer, die geheel passen binnen gemeentelijk maar ook landelijk beleid”. Zijn inschatting is dat het afbouwen van welzijnswerk in het domein Veiligheid een toename van kosten veroorzaakt, die hoger zijn dan de geplande 75.000 euro. Als alternatieven voor budget verwees Boerma naar landelijke potjes als SPUK en GALA. In dat licht was zijn voorstel om tijd te kopen, om in een dialoog met elkaar tot betere inzichten te komen. “Onze samenwerking met de gemeente is professioneel, we blijven graag constructief in gesprek”, aldus de inspreker die tot slot een verzoek deed om de onderbesteding van 2022  (56.000 euro) te gebruiken om de tekorten van 2023 te dekken. Gevraagd naar zijn persoonlijke gevoel antwoordde Boerma dat hij ervaart dat het welzijnswerk meer als een marktpartij gezien wordt, in plaats van aandacht voor het feitelijke welzijnswerk voor de burgers.

Onze samenwerking met de gemeente is professioneel, we blijven graag constructief in gesprek.

VERSCHUIVING

Na de insprekers volgde een reactie van nieuwbakken wethouder de Jager. In zijn vorige functies een warm pleitbezorger van zorg en welzijn. Hij kwam nu in een wat ongebruikelijke rol om een bezuiniging op welzijn te verdedigen, ofwel de afspraken in het coalitieakkoord. De Jager verwees naar de bezuinigingsopdracht van de Raad (2022), begreep dat er veel is veranderend, maar hield professioneel vast aan het voornemen. Ook alternatieven als SPUK en GALA werden op voorhand door de wethouder minder plausibel geacht: “Aan deze subsidies zitten allerlei voorwaarden, we kunnen niet gaten dichten met landelijke subsidies”. In de opinie van het college is bezuiniging op welzijnswerk verantwoord. De Jager verwacht een verschuiving van een aantal werkzaamheden van medewerkers naar vrijwilligers.

NADERE BESPREKING 

Duidelijk was dat de meeste commissieleden mede verrast waren door het voornemen van het college. Inderdaad was er opdracht gegeven voor bezuinigingen, maar dit was toch een onderwerp voor nadere bespreking, zeker gezien alle recente ontwikkelingen en de behoefte aan sociaal maatschappelijke ondersteuning voor burgers in de gemeente, zoals één van de oppositieleden het verwoordde. Vooral de oppositiepartijen (PvdA, D66, Natuurlijk Belang en Amstelland Lokaal) kwamen met tegenargumenten op de woorden van wethouder de Jager. Vaak benoemd het punt dat afbouw van welzijnswerk niet eenvoudig hersteld kan worden. Het overdragen van werk van vaste medewerkers naar vrijwilligers werd door de oppositie als onlogisch bestempeld: “Vrijwilligers worden aangestuurd en werken samen met medewerkers, de laatste groep is bekend met gemeentelijk beleid, dat kun je niet van een vrijwilliger verwachten die een paar uur per week meedraait”, was een tegenargument. De meeste partijen hadden zorg voor een tweedeling in de gemeente (kwetsbaren vs de burgers die zichzelf redden) en voor het gevaar dat bestaande netwerken minder goed tot hun recht komen. Veel voorkomende vraag was of de consequenties van de bezuiniging wel goed zijn ingeschat. Als punt voor de dialoog werd ‘Visie’ genoemd, daar zouden de commissieleden graag nader over willen praten. Twee van de drie coalitiepartijen stonden open voor een overdenking en nadere dialoog, er volgde zelfs een schorsing in de commissievergadering.

Van vrijwilligers die een paar uur in de week meedraaien, kan je niet verwachten dat zij bekend zijn met gemeentelijk beleid.

TEKORTEN

Vanuit D66 kwam het voorstel om de onderbesteding van 2022 in te zetten voor 2023. Voor dit jaar kent Coherente een tekort van 86.000 euro (onder andere door gestegen CAO-lonen en hogere kosten). Samen met een bijdrage uit de reserves van Coherente zou dat een oplossing zijn voor 2023. Een idee dat zeker binnen de oppositiepartijen gedragen werd, maar door het college als niet uitvoerbaar werd geïndiceerd. Wethouder Frequin (Financiën) gaf wel aan dat de feitelijke begroting voor 2024 eind 2023 wordt besproken, en dat de Raad hierover beslist. De oordeelsvorming over de bezuiniging en de herbesteding van het rest geld (2022) volgt komende weken, waarbij ongetwijfeld de brede steun vanuit de bevolking mee telt. In de raadsvergadering van 29 juni wordt het agendapunt nader besproken.

DORPSHUIS

Aan het einde van het debat volgde nog een discussie over de verdeling van de beheertaken in het Dorpshuis (Duivendrecht). Het college wil daar zeker naar kijken. Er was enige verwarring over een nieuwe stichting voor beheer van de bar in het Dorpshuis. Insteek na afloop van het debat was dat een ieder wel behoefte had aan een verfrissing bij de bar.

Bron: Jammfm
Foto: Jammfm
Auteur: Henk Peter Blok

 

Henk Peter Blok


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp